ECLIPSE x THE WAREHOUSE: ECLIPSE

November 14, 2020 5:00 pm - November 15, 2020 2:00 am
[Englisht Below]
Đánh dấu sự ra đời của “𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄” – với nhiệm vụ tiếp tục kết nối, xây dựng và phát triển cộng đồng Underground mà “𝐋𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞” đã thực hiện trong thơi gian qua. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu sự kiện:” 𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄 𝐱 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄: 𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄”.
Đây là một chuyến đi đặc biệt giúp chúng ta tới gần với Underground hơn. Khởi đầu bằng những giai điệu sâu lắng, đầy cảm xúc của 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞, 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 và cuối con đường là năng lượng, sự bùng nổ mạnh mẽ của 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎.
Dẫn đường cho cuộc hành trình tại 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 lần này sẽ là những nghệ sĩ, DJs đầy tài năng và kinh nghiệm từ HCM và HN.
“𝑬𝒄𝒍𝒊𝒑𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕, 𝑾𝒆 𝒅𝒊𝒑 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒗𝒊𝒃𝒆”
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩:
𝑹𝒐𝒐𝒇𝒕𝒐𝒑
𝐓𝐲𝐚𝐧 (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐁.𝐀.𝐗. (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐌𝐲𝐚 (1900, 𝐻𝑁)
𝑫𝒂𝒓𝒌𝒓𝒐𝒐𝒎:
𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐮 (𝐻𝑜𝑚𝑒’𝑠 𝐴𝑟𝑡 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠, 𝐹𝑅)
𝐃𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 (𝐻𝑈𝑀, 𝑆𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒, 𝑀𝑒𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑖𝑧𝑧𝑎, 𝐻𝑁)
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐘𝐚𝐧𝐞𝐬 (𝐻𝑈𝑀, 𝐻𝑁)
𝐓𝐫𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐦 (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐃𝐚𝐭𝐞: 14/11/2020
𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:00 – till late
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: The WAREHOUSE 169 Phuc Tan Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi
𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐎𝐧𝐥𝐲:
𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄: 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒆 𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆, 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆, 𝑴𝒆𝒍𝒐𝒅𝒊𝒄 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 & 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐, 𝑻𝑬𝑪𝑯𝑵𝑶.
—————————–
To mark the birth of “𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄” – missioning to continue connecting, building and developing the Underground community that “𝐋𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞” has been doing, we are hornored to present the event: ”𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄 𝐱 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄: 𝐄𝐂𝐋𝐈𝐏𝐒𝐄”.
A special trip that brings us closer to Underground, starting with the deep and emotional melodies of 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞, 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 towards the end with the energy and powerful blast of 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎.
The journey at The 𝐖𝐀𝐑𝐄𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 this time will be lead by most talent and experienced artists and DJs from HCM and HN.
“𝑬𝒄𝒍𝒊𝒑𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕, 𝑾𝒆 𝒅𝒊𝒑 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒗𝒊𝒃𝒆”
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩:
𝑹𝒐𝒐𝒇𝒕𝒐𝒑
𝐓𝐲𝐚𝐧 (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐁.𝐀.𝐗. (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐌𝐲𝐚 (1900, 𝐻𝑁)
𝑫𝒂𝒓𝒌𝒓𝒐𝒐𝒎:
𝐑𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐮 (𝐻𝑜𝑚𝑒’𝑠 𝐴𝑟𝑡 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠, 𝐹𝑅)
𝐃𝐢 𝐋𝐢𝐧𝐡 (𝐻𝑈𝑀, 𝑆𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒, 𝑀𝑒𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑖𝑧𝑧𝑎, 𝐻𝑁)
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐘𝐚𝐧𝐞𝐬 (𝐻𝑈𝑀, 𝐻𝑁)
𝐓𝐫𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐦 (𝐻𝑜𝑙𝑦 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐, 𝐻𝐶𝑀)
𝐃𝐚𝐭𝐞: 14/11/2020
𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:00 – till late
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: The WAREHOUSE 169 Phuc Tan Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi
𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐎𝐧𝐥𝐲:
𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄: 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒆 𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆, 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒆 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆, 𝑴𝒆𝒍𝒐𝒅𝒊𝒄 𝑯𝒐𝒖𝒔𝒆 & 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐, 𝑻𝑬𝑪𝑯𝑵𝑶.